Bjarne Aalbæk

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.

Kurser

Selskabsretlige erklæringer med fokus på det selskabsretlige

Vi gennemgår en række forskellige selskabsretlige forhold, som kan medføre en erklæring fra revisor. På dette kursus kigger vi på de fleste selskabsretlige forhold, som efter omstændighederne vil kunne medføre erklæring fra revisor. Vi ser også på om de medfører/ikke medfører erklæring. Og vi taler om de mest oplagte ”fælder man kan falde i”, når revisor laver selskabsretlige erklæringer. Mål Efter kurset har du overblik over de selskabsretlige krav der er gældende ved mange selskabsre...

Bjarne Aalbæk

2 kursustimer

Aktuel regnskab 2023

Aktuel regnskab Her får du overblik over de regnskabsforhold der er relevante netop nu På dette kursus kigger vi på ændrede krav på regnskabsområdet. Mål Efter kurset har du overblik over de regnskabsforhold der er aktuelle netop nu. Kursusindhold Vi gennemgår bl.a. regler om: Opdatering med de nyeste forhold om bogføringsloven Regnskabsunderskrifter, herunder MitID Ændringer i fravalg af revision Ændringer i revisorpligt Antal beskæftigede Beregninger af forskellig...

Bjarne Aalbæk

2 kursustimer

Aktuel revision 2023

Aktuel revision Her får du overblik over de revisionsforhold der er relevante netop nu På dette kursus kigger vi på ændrede krav og standarder indenfor revision. Mål Efter kurset har du overblik over de relevante revisionskrav der er aktuelle netop nu. Kursusindhold: Vi gennemgår bl.a. regler om: Revisornævn og hvidvask ISQM 1 (firmaniveau) kort Kvalitetskontrol af sager Revisionsdokumentation ISA 220 kort Risikovurdering ISA 315 (et kort overblik, da der ikke er tale...

Bjarne Aalbæk

2 kursustimer

Revisors arbejde med assistance erklæringer

På dette kursus kigger vi på den vejledning om revisors arbejde med assistance med regnskabsopstillinger (ISRS 4410), som er udgivet i august 2023. Vi ser på hvad FSR anser for minimumskrav, og hvad der mere eller mindre frivilligt at lægges oven i. Det forventes at du har overblikket over assistancearbejde i forvejen. Dette kursus fokuserer derimod på FSR’s vejledning for at finde ud af, hvordan reglerne skal tolkes. Mål Efter kurset har du overblik over FSR’s standard om assistancea...

Bjarne Aalbæk

2 kursustimer

Selskabsretslige erklæringer – fokus på arbejdspapirer

På dette kursus gennemgår vi de faktiske arbejdspapirer ved en række selskabsretlige erklæringer.   Vi kigger på 3 eksempler: Stiftelse, genoptagelse og udlodning af fordring. Vi kigger på hvilke praktiske dokumenter der skal laves, og hvordan disse dokumenter kunne udformes. Centralt er planlægningsnotatet som redegør for hvad vi skal udføre, regler i forbindelse med den pågældende erklæring (fx hvornår kan det lade sig gøre), hvordan vi skal lave det, og forslag til faktiske ha...

Bjarne Aalbæk

2 kursustimer

Kriseramt virksomhed

Vi giver dig et overblik over de regnskabsmæssige – og erklæringsmæssige problemer ved manglende evne til fortsat drift. På dette kursus kigger vi på de regnskabsmæssige regler om fortsat drift. Om Årsregnskabslovens grundlæggende krav, og hvad man gør, hvis der ikke er tale om fortsat drift. Vi drøfter hvad kravene er til revisors handlinger ved assistanceerklæringer. Vi kommer ind på hvad kravene er til revisors handlinger ved erklæring om udvidet gennemgang. Og vi kigger på...

Bjarne Aalbæk

4 kursustimer

Selskabsretslige erklæringer - Overblik og gennemgang af selskabsretlige erklæringer

Selskabsretlige erklæringer - overblik og gennemgang af selskabsretlige erklæringer Vi giver dig et overblik over de mange selskabsretlige erklæringer.   På dette kursus kigger vi de forskellige selskabsretlige erklæringer, som er krævet efter selskabslovens regler. Vi gennemtrawler hele selskabsloven, og drøfter hvilke former for erklæringer man vil kunne komme ud for, efter selskabsloven. Vi kigger på hvilke regler erklæringerne skal laves efter. Der er ikke tale om en se...

Bjarne Aalbæk

3 kursustimer

Aktuelle hvidvaskafgørelser

På i dette kursus gennemgår vi aktuelle hvidvaskafgørelser samt tolker på, hvordan de skal forstås, og hvilken betydning de har for revisors pligter efter hvidvaskloven. Mål: Efter kurset har du overblik over de seneste afgørelser i hvidvaskkontrollen, og hvilke konsekvenser de har for dine pligter efter Hvidvaskloven. Kursusindhold: Vi gennemgår bl.a.: Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen. Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som ikke er offentliggjort (Fagli...

Bjarne Aalbæk

2 kursustimer

Efteruddannelse for revisorer

På dette kursus gennemgår vi efteruddannelsesreglerne for revisorer, herunder antal timer, kategorier, hvilke aktiviteter som kan medregnes samt indberetning. Mål: Efter kurset har du overblik over efteruddannelsesreglerne for revisorer. Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Hvilke ordninger findes? Hvordan tilmelder man sig? Hvad kan tælle med til efteruddannelse. Man kan medtage forskellig aktivitet i de forskellige ordninger. Hvad nu hvid man mangler timer? Kan der ov...

Bjarne Aalbæk

2 kursustimer

Udvidet gennemgang med fokus på dokumentation

Hvornår er dokumentationen tilstrækkelig? Vi drøfter en række områder ved udvidet gennemgang På dette kursus kigger vi på kravene til dokumentation. Hvornår er der indhentet tilstrækkeligt, og hvornår nok er nok? Vi tager afsæt i et selskab i klasse B, som får udført revisionen som udvidet gennemgang. Vi kigger på udvalgte områder indenfor udvidet gennemgang, kigger på dokumentation, og forsøger at komme hele vejen rundt om den udvidede gennemgang. Tiden tillader ikke at vi gennemgår...

Bjarne Aalbæk

4 kursustimer

Aktuel revision 22/23

Aktuel revision Der er kommet en ny ISA 315. Dertil kommer en ændret opfattelse af regnskabsmæssig behandling af Grundejernes Investeringsfond. Og ny erklæringsvejledning. Og opsamling på nyere Revisornævnsbekendelser.  Mål: Efter kurset har du overblik over aktuelle forhold på revisionsområdet.  Kursusindhold:  Vi gennemgår bl.a.: Ny ISA 315. Virkeområde, nye definitioner, nye krav til revisor, terminologi mv.  Aktuelle kendelser fra revisornævnet Regnskabsmæssig behandl...

Bjarne Aalbæk

4 kursustimer

Webinar: Den nye bogføringslov

Dette er vores webinar vedrørende Den nye bogføringslov, som blev afviklet den 31. august 2022. Dette er dermed ikke et pointgivende kursus, men et tilbageblik på webinaret med spørgsmål fra deltagerne til slut.   Ny bogføringslov er vedtaget, og træder i kraft på forskellige tidspunkter, startende med 1. juli 2022, og træder gradvist i kraft til formentlig 2026. Dette webinar giver dig overblikket over ændringerne i bogføringsloven, samt ikrafttrædelsestidspunkterne. Der er sat 45 min....

Bjarne Aalbæk

0 kursustimer

Kontrolpakkerne 2022

Der er allerede vedtaget en kontrolpakke i 2020/2021. Og endnu en er vedtaget i 2022. Der er ny Bogføringslov. Og selskabsloven, revisorloven og årsregnskabsloven skærpes. På dette kursus gennemgår vi ændringerne i selskabsloven, årsregnskabsloven og revisorloven, som de blev vedtaget i 2020.  Derudover gennemgår vi den ændrede bogføringsloven som træder i kraft i etaper, herunder bl.a. krav til digitalisering, bilagsopbevaring, systembeskrivelse osv. Også denne kontrolpakke har lidt ...

Bjarne Aalbæk

1 kursustimer

Webinar: Aktuel Regnskab

På dette kursus gennemgåes aktuelle regnskabsforhold for virksomheder, der aflægger regnskab efter årsregnskabslovens klasse B. Der er særligt blik på de ting, der her og nu volder problemer. Derudover tager vi et kig ind i de regler, vi kan forvente i 2022. Efter webinaret har du overblik over aktuelle forhold på regnskabsområdet for klasse B. Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Aktuelle eksempler på problemer Oversete samt aktuelle forhold netop, i klasse B Aktuelle hotline...

Bjarne Aalbæk

0 kursustimer

Fravalg af revison

Mange selskaber i Danmark kan fravælge revision. Men der er krav til hvordan dette gøres. Og der er undtagelser. Og nye krav på vej. På dette kursus gennemgår vi reglerne for fravalg af revision. Hvilke krav skal være opfyldt? Og under hvilke omstændigheder kan man ikke fravælge revision alligevel? Derudover kigger på de kommende regelændringer om fravalg af revision i Kontrolpakke ’22, som forventes vedtaget i 2022, og kommer til at gælde i løbet af 2023 mv. Mål Efter kurset ...

Bjarne Aalbæk

3 kursustimer

Kom godt igennem kvalitetskontrollen

Når man udtages til kvalitetskontrol, oplever de fleste typisk et større eller mindre sug i maven. Dette kursus belyser de fleste forhold, og har som succeskriterie, at du består kontrollen. På dette kursus gennemgår vi processen om kvalitetskontrol. Hvilke ting skal samles sammen til kontrollanten, hvordan foregår kontrolbesøget, må kontrollanten tage ting med sig, hvilke sager udtages osv.? Vi ser også på typiske problemområder ved udførelsen af revision, udvidet gennemgang og andre e...

Bjarne Aalbæk

6 kursustimer

Aktuel revision

ISA revision af virksomheder i klasse B, volder flere udfordringer. Vi stiller skarpt på de mest aktuelle forhold. På dette kursus gennemgår vi aktuelle revisionsforhold ved ISA revision af årsrapporter i klasse B. Vi kigger bl.a. på risikovurderingen som ser ud til at blive ved med at volde problemer, de to ”præmieeksempler” revision af indtægter og regnskabsmæssige skøn, ændringer til reglerne om god offentlig revisionsskik, lettere ændring af revision af andelsboligforeninger, ændring...

Bjarne Aalbæk

4 kursustimer

Kvalitetsstyring ved revision

Hvordan sikrer man i hverdagen, at ens udførte arbejde er tilstrækkeligt i kvalitetsstyringsøjemed? Hvordan sikres det, at alle dokumenter udarbejdes? På dette kursus gennemgår vi typiske problemområder ved udførelsen af revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer med sikkerhed.  Vi belyser ofte forekommende områder i revisionen som giver revisor problemer ved kontrollen.  Vi drøfter også typiske beviser, herunder hvilken værdi revisor kan tillade sig at tillægge dem. Ef...

Bjarne Aalbæk

3 kursustimer

Regnskab: Noter i klasse B

Kurset er blevet opdateret pr. 11/1 2022. Opdateringen er samlet i kursets sidste lektion. Årsregnskabsloven er ændret en del gange i løbet af de sidste år. Særligt noterne har været under forandring, og man kan da også se at der meget ofte mangler forhold som er krævet som noteoplysninger. Kurset sætter fokus på de 28 potentielle noter i klasse B. Vi gennemgår de enkelte notekrav detaljeret. Kurset gennemgår blandt andet: De 28 potentielle notekrav til klasse B. Eksempler på...

Bjarne Aalbæk

3 kursustimer