Bent Ramskov

Bent Ramskov har solid erfaring som rådgiver for revisorer og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv. Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.

Kurser

Kapitalejerlån

Rådgivning om lån til kapitalejere er et kompliceret område for revisorer. På kurset får du gennemgået de forskellige reguleringsformer for kapitalejerlån således at du opnår et overblik over den retlige regulering. Den selskabsretlige regulering bliver gennemgået, så du får viden om, hvornår et lån er lovligt og ulovligt, herunder konsekvenserne ved ulovlighed. De skattemæssige regler bliver ligeledes gennemgået, således at du er i stand til at afgøre, hvad der udløser skat og hvad gør ikke,...

Bent Ramskov

2 kursustimer

Ejendomsbeskatning

I maj 2023 blev en ny lov om Ejendomsbeskatning vedtaget i folketinget. Loven erstatter lov om kommunal grundskyld og ejendomsværdiskatteloven og indeholder en række nye elementer. På kurset gennemgås hvem der skal betale grundskyld, ejendomsværdiskat og dækningsafgift og hvilke ejendomme der belastes med hvad. Opgørelsen af beregningsgrundlaget for ejendomsskatterne samt skatteprocenten gennemgås. Herefter gennemgås rabatordningen og stigningsbegrænsningsordningen. Hele opkrævningen af ejend...

Bent Ramskov

2 kursustimer

Aktuel skat 23/24

Aktuelskat 2. halvår 2023 På kurset gennemgås folketingets åbningstale for at få et overblik over fremsatte lovforslag og kommende lov initiativer. Der gennemgås udvalgte fremsatte lovforslag fra efteråret 2023. Endvidere behandles emnerne: Interne uddelinger i fonde, Lempelse efter LL §33A og DAC7. Kurset afsluttes med en behandling af udvalgt praksis fra efteråret 2023. Samlet vil man få et overblik over det der rører sig på det skatteretlige område i 2. halvår 2023. Kurset er rettet mod...

Bent Ramskov

3 kursustimer

Bindende svar

På kurset om bindende svar får du et overblik over reglerne i skatteforvaltningsloven, der regulerer mulighederne for at få et bindende svar. Hvem kan spørge på vegne af hvem? Hvem besvarer et bindende svar? Hvordan oplyser man et bindende svar? Er et bindende svar noget, man kan støtte ret på, eller forpligter det? Disse spørgsmål samt mange andre spørgsmål om bindende svar vil du få besvaret ved deltagelse på kurset om bindende svar.   

Bent Ramskov

2 kursustimer

Fejl ved selvangivelsen - Skatteforbehold, selvangivelsesomvalg og omgørelse

Selv om, man er omhyggelig med at selvangive ens indkomst korrekt, forekommer det, at der sker fejl. Der kan endvidere være fejl ved vurderingen af det fakta, der ligger til grund for en selvangivelse, f.eks. hvad en ejendom skal værdiansættes til ved en overdragelse mellem interesseforbundne parter. Indtræder der fejl, f.eks. i forbindelse med ligningen, er det væsentligt at kunne reparere på dette. I skatteforvaltningslovens §§ 28 (skatteforbehold), 29 (omgørelse) og 30 (selvangivelsesom...

Bent Ramskov

2 kursustimer

Værdiansættelse af fast ejendom mellem selskaber

Værdiansættelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter er et kursus, der bredt sætter fokus på, hvordan man værdiansætter fast ejendom, og i hvilken udstrækning man kan støtte ret på værdiansættelsen. De situationer, der behandles, er situationer mellem interesseforbundne parter, der ikke er omfattet af værdiansættelsescirkulæret fra 1982 eller fra 2021. Sidstnævnte vedrører overdragelser inden for gaver og boafgiftspligtig personkreds. Det er således typisk overdragelser mellem sel...

Bent Ramskov

2 kursustimer

Aktuel skat 23

På kurset gennemgås de væsentligste nyheder, som den nye SMV-regering har gennemført, og som planlægges gennemført ved lovforslag. Endvidere behandles det forventede lovtiltag om ejendomsskatteloven. Der vil endvidere ske behandling af forskellige udvalgte temaer, så som forventningsprincip og skattefri virksomhedsomdannelse. Endelig vil den væsentligste praksis fra især januar/februar 2023 blive behandlet. På kurset vil du få et samlet overblik over de tiltag, der er gennemført, og som forve...

Bent Ramskov

3 kursustimer

Aktuel skat 22/23

På dette kursus får du overblik over og indblik i den nyeste udvikling i den skatteretlige lovgivning og praksis. De forskellige emner er udvalgt ud fra en praktisk synsvinkel og er de emner, der vurderes at have størst betydning for andre rådgivere fx revisorer og advokater. I dette halvår er det navnlig udviklingen i praksis, der fylder noget, da lovgivningsmagten har været sat på standby pga. folketingsvalget. Få fx overblik over udvikling i praksis om kapitalejerlån og +/- 15% reglen.

Bent Ramskov

3 kursustimer

Værdiansættelse af fast ejendom ved familiehandler

Reglerne om værdiansættelse ved overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer har traditionelt været reguleret i værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Dette cirkulære er nu blevet erstattet af et nyt cirkulære d. 27. september 2021 – også benævnt 21-cirkulæret. Den gamle +/- 15% regel er blevet erstattet af en +/-20% regel. Endvidere er det præciseret at man ikke kan anvende cirkulærets norm når der foreligger særlige omstændigheder. Afgrænsningen af de særlige omstændigheder er sket ge...

Bent Ramskov

2 kursustimer

Aktuel skat 2022

Overblik over nyheder indenfor skattelovgivningen og skattepraksis fra januar 2022 til i dag På kurset gennemgås de mest praktisk relevante lovtiltag på skatteområdet for perioden januar 2022 til og med april 2022. En stor del af lovtiltagene er vedtaget men der behandles også lovforslag der endnu ikke er blevet til gældende ret. Endvidere gennemgås der udvalgte områder af skatteretlig praksis som vurderes at have praktisk betydning for flest mulige der rådgiver om skat. Formålet me...

Bent Ramskov

3 kursustimer

Aktuel skat 2021-2022

Overblik over nyheder indenfor skattelovgivningen og skattepraksis frem til januar 2022. På kurset gennemgås de mest praktisk relevante lovtiltag på skatteområdet for perioden april 2021 til og med januar 2022. En stor del af lovtiltagene er vedtaget men der behandles også lovforslag der endnu ikke er blevet til gældende ret. Endvidere gennemgås der udvalgte områder af skatteretlig praksis som vurderes at have praktisk betydning for flest mulige der rådgiver om skat. Formålet med kurset...

Bent Ramskov

4 kursustimer

Skattefri virksomhedsomdannelse

På kurset vil mulighederne for at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse af personligt ejede virksomheder blive behandlet. Kurset vil blive opdelt i en række hovedpunkter.   For det første vil betingelserne for den skattefrie omdannelse blive gennemgået. Hvilke krav stilles der til den virksomhed, der skal omdannes? Hvilke krav er der til det selskab, der bliver etableret? Hvilke krav er der til omdanneren, og hvilke tekniske betingelser er der til selve omdannelsen?   For ...

Bent Ramskov

5 kursustimer

Skat ved udlejning og overdragelse af fast ejendom

På kurset vil reglerne om beskatning af udlejning og overdragelse af fast ejendom blive gennemgået. På overdragelsesområdet kan beskatningen enten ske efter ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) eller efter reglerne om beskatning af næringsejendomme.   Den første del af kurset fastlægger, hvornår en fast ejendom foreligger, afståelsesbegrebet, afståelsestidspunkt m.v.   Den anden del af kurset behandler opgørelse af ejendomsavancen. Hvordan opgøres købe- og salgssummerne, og hvilke...

Bent Ramskov

6 kursustimer

Generationsskifte

Underviser Bent Ramskov har gennem de sidste 25 år arbejdet med skatteret, og især selskabsbeskatning med fokus på generationsskifte og omstrukturering. Kurset her omhandler generationsskifte af personejet virksomheder og personligt ejede aktieanparter. Spørgsmål omhandlende hvordan gør man, hvilke muligheder findes der, hvordan med Skat m.m., vil gennem lektionerne blive besvaret. Det er et område med stor politisk bevågenhed, hvilket giver stor dynamik i regelsættet og stort fokus.  Genn...

Bent Ramskov

5 kursustimer

Dødsbobeskatning

Behandlingen af dødsboer sker i princippet efter to forskellige regelsæt. Der er dels et dødsboskifteregelsæt – et regelsæt, der regulerer, hvordan et dødsbo behandles under skifteretten. Dels er der et dødsboskatteretligt regelsæt – et regelsæt, der regulerer de skattemæssige rammer for et dødsbo. På dette kursus behandles de dødsboskatteretlige rammer bl.a. en behandlingsmæssig synsvinkel.  For det første behandles de overordnende sammenhænge mellem de skifteretlige behandlingsformer og ...

Bent Ramskov

5 kursustimer

DAC6 - Grænseoverskridende ordninger

NB: Dette kursus er opdateret til at reflektere den udskudte igangtrædelsesdato for DAC6. Der vil være enkelte steder, hvor den gamle dato nævnes, hvilket dog ikke har nogen effekt for det faktiske indhold. Indberetningspligten starter således d. 1 Januar 2021.  Den 25. juni 2018 vedtog EU direktiv 2018/822/EU, populært kaldet DAC6. Danmark inkorporerede direktivet omkring jul ved lov nr. 1573 af 27. december 2019. Loven skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse nr. 1634 af 17. december 201...

Bent Ramskov

3 kursustimer

Skattefri omstrukturering

På dette bredt favnene kursus vil underviser Bent Ramskov berette om nogle af de spændende udfordringer der er ved skattefri omstrukturering. Dette involverer primært skatteret og selskabsret, og en lang række andre juridiske discipliner da der er mange aktiver og passiver i forbindelse med de forskellige transaktioner. Dertil kommer også en lang række regnskabsmæssige aspekter og overvejelser.    Kursets fokus vil være rettet mod den skatteretlige del, og især den selskabsretlige del. ...

Bent Ramskov

6 kursustimer

Opløsning af selskaber

På kurset behandles de selskabsretlige, regnskabsretlige og skatteretlige regler, der regulerer opløsning af selskaber og deres kapitalejere. De selskaber, der behandles, er primært selskaber omfattet af selskabsloven. Selskaber omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomhed behandles også. Den selskabsretlige regulering af opløsning af selskaber findes i selskabslovens kapitel 14 og er lovteknisk opbygget på en pædagogisk måde. Den selskabsretlige gennemgang vedrører tre opløsningsmetoder...

Bent Ramskov

5 kursustimer