Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-04-03
Ajour d. 2020-12-04

DAC6 - Grænseoverskridende ordninger

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  4 anmeldelser

NB: Dette kursus er opdateret til at reflektere den udskudte igangtrædelsesdato for DAC6. Der vil være enkelte steder, hvor den gamle dato nævnes, hvilket dog ikke har nogen effekt for det faktiske indhold. Indberetningspligten starter således d. 1 Januar 2021. 

Den 25. juni 2018 vedtog EU direktiv 2018/822/EU, populært kaldet DAC6. Danmark inkorporerede direktivet omkring jul ved lov nr. 1573 af 27. december 2019. Loven skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse nr. 1634 af 17. december 2019.

DAC6 pålægger mellemmænd og relevante skatteydere at indberette grænseoverskridende ordninger til SKAT. Indberetningspligten starter 1. juli 2020. Da indberetningspligten har afsæt i et direktiv, skal grænseoverskridende ordninger, der er omfattet af regelsættet, og som er foretaget helt tilbage til 25. juni 2018 også indberettes med frist frem til 31. august 2020.

Dette regelsæt er derfor topaktuelt. På kurset gennemgås baggrunden for implementeringen i dansk ret. De definitioner, der er fastsat, gennemgås. Herefter gennemgås, hvornår der foreligger en ordning, hvornår den er grænseoverskridende, samt hvad der skal til for at den grænseoverskridende ordning opfylder et af de 15 kendetegn, der er opstillet i regelgrundlaget. Herefter afgrænses mellemmandsbegrebet. Hvem er mellemmand, og hvad dækker den særlige regulering for advokater over, samt hvem er den relevante skatteyder? Herefter gennemgås, hvad der skal indberettes, hvornår der skal ske indberetning, og hvad en manglende indberetning måtte medføre. Regelsættet af sanktioneret med bøder af ikke uvæsentlig størrelse. Kurset giver et samlet overblik over DAC6 på det nuværende stadium.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Baggrund og definitioner

Første lektion omhandler den baggrund der er for regelsættet, da det blev vedtaget i EU den 25. juni 2018, hvilket også betyder at der er virkning fra den 25. juni 2018. I Danmark lavede man derfor to lovændringer i oktober 2019, for at nærme sig regelsættet fra EU. Da det er et direktiv, så gælder det selvfølgelig for alle landene i EU, men de forskellige lande har implementeret og benyttet reglerne forskelligt. 

Der fortsættes på lektionen med definitioner der knytter sig til direktivet, da disse skal forstås i nogle bestemte konktekster og med bestemte betydninger. 

19 minutter

2.  Hvilke ordninger skal man indberette?

Men hvilke ordninger skal så indberettes? Når man skal indberette noget, så har man jo en ekstraopgave i sig selv, og det er jo dejligt med ekstra opgaver man kan sælge. Men for nogen er det også en byrde, og derfor er indberetningsopgaver noget der skal overstås. Og man kan afgrænse sine indberetninger gennem nogle positive krav, og er disse krav ikke opfyldt, så skal man ikke indberette. Disse krav vil blive gennemgået på lektionen, som beskriver hvornår man ikke skal indberette. 

13 minutter

3.  Kendetegn

Som fortsættelse på definitionen af ordninger, samt hvilke der skal indberettes, bliver der nu dykket ned i de specifikke kendetegn der er ved ordningerne. Disse er delt i kategorierne A-E, hvor A er de generelle kendetegn, B har også en lang række kendetegn med nogle konstruerede handlinger, m.m. Der vil på lektionen blive gennemgået de fem kategorier, samt hvad der kendetegner de individuelle kategorier. 

ca. en time

4.  Mellemmænd

Hovedrammen for indberetningen af de grænseoverskridende ordninger er, at det er mellemmændene der skal indberette dem. Mellemmænd er defineret, og der er to typer; den aktive mellemand og den assisterende mellemmand. Det er specielt ved definitionen på den assisterende mellemand, at mange kan blive fanget. Begge typer mellemmænd vil blive gennemgået, samt hvornår man tilhører den ene eller anden.

12 minutter

5.  Relevant skatteyder

Hvis der ikke er en mellemand, så ender man hos de relevante skatteydere, som vil få forpligtigelsen. Dette kan derfor være alle danskere, og hvis man som relevant skatteyder også er tilknyttet andre lande, så vil der blive lavet en prioriteret liste. 

11 minutter

6.  Indberetning

Selve indberetningen har der været en lang række spørgsmål til, bl.a. omkring skat og hvad man indberetter. Men hvis man løber ind i, at det er en grænseoverskridende ordning, så tilhører man den kategori, og man skal derfor overholde de regler. Fremtidigt kommer der en portal på Skats hjemmeside, hvor man kan indberette størstedelen af de grænseoverskridende indberetninger. Der vil derfor på resten af lektionen blive gennemgået hvordan man indberetter, samt hvad man skal angive.

13 minutter

7.  Registrering

Sidste lektion omhandler registrering, som er hvad der afgør om man er indberetningspligtig. Man kan ikke indberette uden at være registreret. Lektionen fortsætter med straffebestemmelser, da man bliver straffet hvis man ikke overholder sin indberetningspligt. Dette kan også være hvis man ikke udfylder sin indberetning korrekt, indberetter for sent eller andet, hvortil man bliver givet en bøde.

13 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H), Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som rådgiver for revisorer og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv. Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.