Carsten Nielsen

Carstens ekspertise omfatter revision og rådgivning i forbindelse med virksomheders, herunder særligt branchefokus på uddannelsesinstitutioners regnskabsaflæggelse, og han er derudover medforfatter til den nye standard om forvaltningsrevision (SOR). Carsten har desuden været underviser og indlægsholder ved adskillige kurser og konferencer.

Kurser

God offentlig revisionsskik (archived)

På dette kursus starter Carsten Nielsen med en overordnet gennemgang af begrebet forvaltningsrevision, herunder anvendeligheden i praksis. Dernæst vil Carsten gennemgå en praktisk gennemførsel af revisionen indenfor de forskellige forvaltningsmæssige områder.  Carsten vil også se på kritisk-juridisk revision med udgangspunkt i rigsrevisionens undersøgelse fra 2015, hvor man kiggede på aflønning og repræsentation mv. Til sidst i kurset vil der blive kigget på kravene ved udførsel af forv...

Carsten Nielsen

0 kursustimer

Erklæringer på det offentlige område

Hvordan sikrer man i hverdagen, at kvaliteten er tilfredsstillende i ens erklæringer og anden skriftlig rapportering på det offentlige område, når revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (SOR)? Dette kursus giver dig indsigt i teori og praksis inden for erklæringer og anden skriftlig rapportering på det offentlige område, hvilket vil sige i forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision. Vi tager udgangspunkt i de ajourførte Standarderne om Offentlig R...

Carsten Nielsen

3 kursustimer

Generelt om god offentlig revisionsskik, herunder præsentation af SOR standarder

Hvordan sikrer man i hverdagen, at ens udførte arbejde er tilstrækkeligt, når revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (SOR)? Dette kursus giver dig indsigt i teori og praksis inden for forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision. Vi tager udgangspunkt i de ajourførte Standarderne om Offentlig Revision (SOR) og fokuserer på ændringerne. SOR-standarderne er blevet ajourført og offentliggjort i maj 2021 med ikrafttrædelse for regnskabsåret 2021. Der...

Carsten Nielsen

3 kursustimer

Revision af projektregnskaber

Revision af projektregnskaber i henhold til god offentlig revisionsskik Hvordan sikrer man i hverdagen, at ens udførte arbejde er tilstrækkeligt, når revisionen af projektregnskaber skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (SOR)? Dette kursus giver dig indsigt i teori og praksis inden for forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision samt finansiel revision af projektregnskaber. Vi tager udgangspunkt i de ajourførte Standarderne om Offentlig Revision (SOR). If...

Carsten Nielsen

2 kursustimer

IAS 8 Regnskabspraksis, Ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl samt IAS 10 Begivenheder efter balancedagen

IAS 8 indeholder kriterier for valg og ændring af regnskabspraksis samt krav til den regnskabsmæssige behandling af og oplysninger om ændring i regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår. IAS 10 foreskriver, hvornår en virksomhed skal regulere årsregnskabet som følge af begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og hvilke oplysninger, der skal gives om tidspunktet for årsregnskabets godkendelse til offentliggørelse ...

Carsten Nielsen

1 kursustimer

IASB’s konceptuelle begrebsramme for regnskabsaflæggelse

Siden 2005 har alle børsnoterede virksomheder skullet aflægge koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS, og siden 2009 har børsnoterede virksomheder, som ikke er koncerner, også skullet aflægge regnskaber i overensstemmelse med IFRS. Regnskabsaflæggelsen for ikke børsnoterede virksomheder er ligeledes væsentligt påvirket af IFRS, idet årsregnskabsloven så vidt muligt er tilpasset de internationale regnskabsstandarder, senest ved ændringer til årsregnskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar...

Carsten Nielsen

2 kursustimer