Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-06-07

Generelt om god offentlig revisionsskik, herunder præsentation af SOR standarder

3 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  18 anmeldelser

Hvordan sikrer man i hverdagen, at ens udførte arbejde er tilstrækkeligt, når revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (SOR)?

Dette kursus giver dig indsigt i teori og praksis inden for forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision. Vi tager udgangspunkt i de ajourførte Standarderne om Offentlig Revision (SOR) og fokuserer på ændringerne. SOR-standarderne er blevet ajourført og offentliggjort i maj 2021 med ikrafttrædelse for regnskabsåret 2021.

Der er bl.a. sket sproglige forbedringer, præciseringer, herunder introduceres begrebet plantema for at kunne skelne plantemaet fra det mere begrænsede udvalgte emne. I forlængelse heraf præciseres, at emnet for en SOR 6 eller SOR 7 revision kun behøver vedrøre en begrænset del af de relevante dispositioner eller aktiviteter, og det præciseres desuden, at det kan være relevant at udvide emnet, hvis der findes regelbrud eller forvaltningsmangler, uden at de har et omfang, der i sig selv er væsentligt. Beskrivelsen af væsentlighed er opdateret, så den afspejler en mere kvantitativ tilgang, og begreberne samfundsmæssig og politisk betydning er udgået.

Det er fastholdt, at væsentlighed altid fastsættes ved revisors faglige skøn, og det er aftalt, at Rigsrevisionen og FSR senere udarbejder en vejledning, der giver mere præcise holdepunkter for revisors vurdering af væsentlighed. Der er præciseringer af revisors reaktioner, når revisor støder på fejl eller andre forhold, som ikke er klart ubetydelige. Der er et nyt krav om en dokumenteret rotationsplan (5-års oversigt) i revisors skriftlige rapportering til den øverste ledelse. SOR 5 er generelt uændret, idet der kun er foretaget konsekvenstilpasninger som følge af ændringerne i SOR 6-7. Hvilke krav stiller det til revisors arbejde, og hvad betyder de ajourførte standarder for dig?

Mål

Efter kurset har du overblik over kravene i de ajourførte SOR-standarder ligesom du får indblik i FSR’s fortolkning af, hvorledes disse krav kan imødekommes i praksis ved forklaringer og uddybende vejledning samt illustrative eksempler:

 • Få opdateret din viden om forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision
 • Bliv skarp på de ajourførte SOR-standarder
 • Få indsigt i, hvordan du planlægger, udfører og rapporterer din forvaltningsrevision og juridisk kritiske revision med fokus på SOR 5-6

Kurset er for dig der er godkendt revisor og arbejder inden for det offentlige område. Også selv om dette kun er en biaktivitet for dig. Der undervises på masterniveau.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

Overordnet gennemgang af begrebet forvaltningsrevision i forhold til finansiel og juridisk-kritisk revision

 • Formål
 • Revisionstyper
 • Retsgrundlag
 • Plantemaer
 • Emner
 • Aspekter
 • Overordnede illustrationer ved eksempler

Præsentation af SOR standarderne

 • Overordnet præsentation af SOR, herunder tilblivelsesprocessen og ajourføringer i 2021
 • Den forventede effekt på revisionen efter SOR
 • SOR 7 om forvaltningsrevision
 • Krav & vejledning med illustrative eksempler
 • SOR 6 om juridisk-kritisk revision
 • Krav & vejledning med illustrative eksempler
 • SOR 5 om revisors erklæringer
 • Paradigmer, krav & vejledning
 • Væsentligste ændringer i SOR 5-7 ved ajourføringen i maj 2021.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Overordnet gennemgang af begrebet forvaltningsrevision i forhold til finansiel og juridisk-kritisk revision

Første lektion ser på formålet med de enkelte revisionstyper, plantemaer, regelgrundlaget, de gamle aspekter og hvordan de spiller sammen med de nye m.m.

ca. en time

2.  Præsentation af SOR standarder I

Der startes med en overordnet gennemgang af SOR standarterne, hvor det er SOR 5-7 der bliver gennemgået i omvendt rækkefølge, hvor der startes med forvaltningsrevisionen. 

37 minutter

3.  Præsentation af SOR standarder II

Der forsættes med SOR standarderne, hvor de enkelte krav vil blive gennemgået på SOR 6 og 5. 

35 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Carsten Nielsen

Carsten Nielsen

Statsautoriseret revisor hos Martinsen Rådgivning & Revision

Carstens ekspertise omfatter revision og rådgivning i forbindelse med virksomheders, herunder særligt branchefokus på uddannelsesinstitutioners regnskabsaflæggelse, og han er derudover medforfatter til den nye standard om forvaltningsrevision (SOR). Carsten har desuden været underviser og indlægsholder ved adskillige kurser og konferencer.