Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-04-21

De skatteretlige lovændringer- og vedtagelser 20/21

2 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  2 anmeldelser

Jørgen Frausing gennemgår ny skattelovgivning fra folketingsåret 2021, der er vedtaget i 2020. Skattelovgivningen er et område, hvor der ofte sker implementering af ny lovgivning samt ændring af den nuværende, hvorfor kurset er blevet udviklet for at give et samlet indblik på området. Folketingsåret og deraf vedtaget lovgivning bærer præg af en tid med Covid-19, men kurset gennemgår også anden relevant skatteretlig lovgivning.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Overblik over fremsatte og vedtagne love 2020-2021

Første modul giver et overblik over fremsatte og vedtagne love i 2020-2021 og indeholder følgende: ændringen af skattekontrolloven i forbindelse med udsættelse af frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet grundet COVID19 pandemien, ændring af lov om børne- og ungeydelser og ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven mv.

12 minutter

2.  L28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love

Anden modul gennemgår lovændring L28, der er forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. Lovændringen ændrer på definitionen af, hvad der skal forstås som fast driftsted. Lovpakken gennemfører de sidste tiltag, der har været med OECDs modeloverenskomster. For selskaber og foreninger vil bestemmelserne ikke blot få betydning for udenlandske virksomheder, men de vil også blive afgørende for om danske selskaber, foreninger mv. efter danske regler får fast driftsted i udlandet og derved som følge af territorialprincippet som udgangspunkt ikke skal medregne indtægter og udgifter fra det faste driftsted ved den danske indkomstopgørelse. Derudover ændrer lovændringen på agentreglen, hvor en repræsentant handler på virksomhedens vegne her i landet samt muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser

15 minutter

3.  L29 lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Tredje modul gennemgår L29 lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovpakken muliggør, at man som person kan overføre sin erhvervsvirksomhed til en fond og man kan sælge sit selskab til en fond uden det bliver skattepligtigt. Modulet gennemgår den vedtagne ordning, hvordan overdragelsen sker, overdragerens avanceskat, krav til fonden, krav til ejerandel, stifteren mv.

19 minutter

4.  L30A Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven, L30B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og L69A Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love

Modul 4 gennemgår L30A Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven samt L30B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven samt L69A Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love.

 

L30A handler om et forhøjet fradrag til forsøgs- og forskningsudgifter samt midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger. L30B regulerer selskabsskattefritagelse af Fonden, der er et statsligt aktieselskab, der kan agere ”Investor of last resort”.

 

L69A justerer blandt andet medarbejderaktieordningen for nye virksomheder, tilbagebetaling af pensionsindbetalinger samt ændrer på reglerne om befordringsfradrag.

22 minutter

5.  L69B Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om finansiel virksomhed

Det sidste modul gennemgår L69B Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om finansiel virksomhed, der blandt andet laver en tidsbegrænset mulighed for at udtage unoterede kapitalandele og andele i alternative investeringsfonde som forvaltes af en registreret forvalter fra aldersopsparinger, genåbner låneordning vedrørende moms og lønsumsafgift, forlænger perioden med midlertidig forhøjelse af beløbsgrænsen for kreditsaldo på skattekontoen og ændrer andre skatteretlige ordninger.

19 minutter

6.  L107A Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Denne lektion omhandler L107A Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Lektionen vil bl.a. komme ind på vurdering og kategorisering af erhvervsejendomme og den nye vurderingsnorm for erhvervsejendomme – alternativomkostningsmodellen.

24 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Jørgen Frausing

Jørgen Frausing

Senior Tax Manager og partner hos TVC Advokater

Jørgen Frausing er revisor og arbejder primært med undervisning, markedsføring og rådgivning af revisorer. Jørgen blev ansat hos TVC Advokatfirma i 2010. Jørgen har tidligere været ansat som leder af afdelingen for Bikuben/BG Banks egne skatteforhold, Skattekonsulent i Foreningen Registrerede Revisorer og leder af Info-revisions skatteafdeling. Jørgen har været medlem af FSR's skatteudvalg og har en betydelig undervisningserfaring.