Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2017-09-19
Ajour d. 2020-11-01

Hvidvaskningsloven for revisorer

4 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  29 anmeldelser

NB: Dette kursus bliver opdateret i Marts 2021. Imellemtiden kan vi anbefale vores andet kursus om Hvidvask for revisorer med underviser Steen Dahl Andersen.

Kursets formål er, at revisorer kan leve op til kravet i hvidvasklovens § 8, stk. 6, om, at virksomhedens ansatte og ledelse har modtaget tilstrækkelig undervisning i reglerne i loven samt i de relevante krav om databeskyttelse. Med henblik herpå gennemgås de dele af hvidvasklovgivningen og den persondataretlige lovgivning, som har betydning for revisionsvirksomheder samt de revisorer og øvrige ansatte, som de beskæftiger.

Kurset er en generel indføring i de relevante regler, og det er tanken, at det – med henblik på at opfylde også hvidvasklovens krav om regelmæssig efteruddannelse – vil blive fulgt op af supplerende kurser, herunder når udviklingen i retsgrundlaget gør det naturligt.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion

Indledningsvist præsenterer Lars Lindencrone Petersen nogle af de emner og og lektioner der vil blive gennemgået på dette kursus. Reglerne henvender sig typisk til  revisorer, revisionsvirksomheder og advokater, og er i meget vidt omfang fælles, dog med enkelte afvigelser.  Gennem kurset vil underviser Lars Lindecrone Petersen benytte både 'kunder' og 'klienter', da dette kursus både henvender sig til advokaternes klienter og revisorernes kunder.  
et minut

2.  Hvorfor en hvidvasklov – og hvorfor den skal omfatte revisorer

I lektionen gennemgås baggrunden for den internationale lovgivning om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og or, at denne inddrager private organisationer mv.
6 minutter

3.  Hvidvasklovgivningens historie i EU/Danmark

I lektionen gennemgås oprindelsen og udviklingen af hvidvasklovgivningen på EU-plan og i Danmark.
5 minutter

4.  Tilsyn og sanktioner

I lektionen gennemgås tilsynskompetencen og tilsynets indhold samt hvidvasklovens straffebestemmelse og bødeudmålingsfaktorer.
9 minutter

5.  Hvidvaskloven - Et overblik

I denne lektion giver Lars en gennemgang af hvidvaskningsloven.
2 minutter

6.  Hvad skal revisorer vide noget om?

I lektionen gennemgås, hvilke dele af hvidvaskloven og den persondataretlige lovgivning revisorer skal have kendskab til og kunne anvende.
3 minutter

7.  Hvornår er revisorer omfattet af loven?

I lektionen gennemgås hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 14, og lovens transaktionsbegreb.
7 minutter

8.  Nogle centrale definitioner

I lektionen gennemgås de dele af hvidvasklovens § 2, der har særlig betydning for revisorer – definitionerne af daglig ledelse, PEPer mv., reelle ejere – samt definitionerne af hvidvask og terrorfinansiering, jf. lovens §§ 3 og 4.
18 minutter

9.  Risikovurdering og risikostyring

I lektionen gennemgås reglerne om risikovurdering i hvidvasklovens § 7 samt reglerne om udarbejdelse af politik, procedurer, kontrolprogram, uddannelse og efteruddannelse samt om screening af medarbejdere, jf. lovens § 8.
17 minutter

10.  Kundekendskabsprocedurer

I lektionen gennemgås begrebet kundekendskabsprocedure og reglerne om, hvornår denne skal gennemføres, mv., jf. lovens §§ 10, 14 og 16.
3 minutter

11.  Almindelige krav

I lektionen gennemgås reglerne om indholdet af kundekendskabsproceduren, jf. lovens § 11.
12 minutter

12.  Skærpede krav

I lektionen gennemgås indikationer for, at kundekendskabsproceduren skal gennemføres efter reglerne om skærpede krav, herunder PEPer mv., og disses indhold, jf. lovens §§ 17 og 18 og bilag 3.
10 minutter

13.  Lempede krav

I lektionen gennemgås betingelserne for, at kundekendskabsproceduren kan gennemføres efter reglerne om lempede krav, og disses indhold, jf. lovens § 21 og bilag 2.
3 minutter

14.  Bistand fra tredjemand

I lektionen gennemgås reglerne om benyttelse af hvidvaskdokumentation, der er indhentet af tredjemand, og om outsourcing af pligterne efter hvidvaskloven, jf. lovens §§ 22 og 24.
3 minutter

15.  Undersøgelses-, noterings- underretnings- og opbevaringspligt

I lektionen gennemgås pligten til opmærksomhed om komplekse og usædvanligt store transaktioner samt om underretning af myndighederne ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering reglerne i lovens §§ 25-27, samt om opbevaring og sletning af indhentede oplysninger, jf. lovens § 30.
14 minutter

16.  Ansatte

I lektionen gennemgås reglerne om whistleblowerordninger, jf. lovens §§ 35-36.
5 minutter

17.  Tavshedspligt og ansvar

I lektionen gennemgås reglerne om forholdet mellem den almindelige tavshedspligt og underretningspligten efter hvidvaskloven samt adgangen til at videregive oplysning om, at der er eller påtænkes givet underretning efter lovens § 26, jf. lovens §§ 37-38.
4 minutter

18.  Ikrafttræden

I lektionen omtales lovens ikrafttrædelsestidspunkt, jf. lovens § 81, stk. 1, og nogle overgangsspørgsmål, jf. §§ 16 og 30, gennemgås.
5 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
575,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Køb Bogholder (DKK 575,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen

Videnpartner hos Bech-Bruun Advokatfirma

Lars Lindencrone Petersen er uddannet advokat i 1982 og er ansvarlig for Bech-Bruuns interne compliance. Lars er endvidere ansvarlig for Bech-Bruuns videnarbejde, der bl.a. omfatter indsamling, strukturering og formidling af juridisk information på alle Bech-Bruuns forretningsområder. Med sin baggrund fra domstolene arbejder han herudover med rådgivning inden for konfliktløsning. Han underviser på Københavns Universitet i faget Konkursret samt på kurser arrangeret af eksterne udbydere, som fx Advokatsamfundet, Danske Advokater og FSR Kompetence.